Dostosuj:

Pracownicy socjalni w naszym Domu codziennie działają na rzecz mieszkańców udzielając wparcia i podejmując różnorakie tematy. Pracownik socjalny udziela informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiazywania spraw życiowych. Zajmuje się poradnictwem dotyczącym udzielania pomocy przez właściwe instytucje, działając na rzecz mieszkańca. Ponadto pracownicy Działu socjalno-wspierającego prowadzą stałe poradnictwo dla osób ubiegających się o przyjęcie do DPS „Złota Jesień”, informując o procedurze przyjęcia.

Do codziennych obowiązków pracowników socjalnych należy:

  • Dopełnienie procedury przyjęcia nowego mieszkańca;
  • Pomoc w adaptacji mieszkańca do nowych warunków, rozpoznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańca;
  • Prowadzenie spraw i dokumentacji mieszkańców, w tym akt osobowych;
  • Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;
  • Współpraca z ZUS, KRUS, Sądami, Urzędem Miasta, Urzędem Stanu Cywilnego, Urzędem Skarbowym, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Miejskim Zarządem Budowlanym;
  • Umożliwienie, podtrzymanie bądź nawiązanie kontaktu z rodzinami mieszkańców;
  • Organizacja odwiedzin mieszkańców;
  • Opracowanie indywidualnych planów wsparcia dla mieszkańców;
  • Czynny udział w zabezpieczeniu mieszkańcom możliwości realizacji potrzeb duchowych i religijnych we współpracy z duchownym;
  • Organizowanie pogrzebu zgodnie z wyborem i wolą zmarłych mieszkańców oraz w porozumieniu z rodzinami.