Dostosuj:

Naglowek 

 

 OPIEKA WYTCHNIENIOWA

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2023

 

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 to resortowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego, kierowany do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki  nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi. Dzięki takiemu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem wolnym, który będzie mógł być przeznaczony na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć ponadto zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

 1. Program jest realizowany w dwóch formach:
   1)świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
 1. miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 2. ośrodku wsparcia,
 3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
 4. domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały,
 5. w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. a-d, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc;

  2)świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w:
 1. ośrodku wsparcia,
 2. ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
 3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
 4. domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej uchwały przez gminę lub powiat,
 5. w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. a-d, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc.

W ramach Programu osoba z niepełnosprawnościami może skorzystać w ciągu roku z 14 dni opieki całodobowej lub 240 godzin opieki dziennej.

Dnia 10 listopada 2022 r., Zarząd Powiatu Raciborskiego podjął uchwałę nr 198/1134/2022 w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 oraz zasad udzielania pomocy w ramach tego Programu, w której wyznaczył Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu jako Realizatora Programu.

Ze względu na specyfikę dotychczas świadczonych usług w DPS „Złota Jesień” w Raciborzu oraz możliwości kadrowe realizacja Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 została zawężona do rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności i do tych osób, z wyłączeniem dzieci oraz osób z utrwalonymi zaburzeniami interakcji społecznych, komunikacji werbalnej i zaburzeniami behawioralnymi.

Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 realizowany będzie w wydzielonym segmencie Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, znajdującym się na III piętrze budynku 2.1, w którym po dokonaniu prac adaptacyjnych i zakupie wyposażenia mogą być świadczone usługi opieki wytchnieniowej dla 2 osób jednocześnie.

Realizacja Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 przez Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” rozpocznie się od dnia 1 kwietnia 2023 r. na zasadach określonych przez Dyrektora Domu, które wkrótce ukażą się na stronie internetowej Domu oraz Starostwa Powiatowego w Raciborzu. Zgłoszenia od Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 osoby zainteresowane mogą składać od dnia 20 marca 2023 r. w siedzibie Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, ul. Grzonki 1 w godzinach: od 8:00 do 15:00.

 

 Dokumenty do pobrania: