Dostosuj:
 1. Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny do wysokości 70% dochodu osoby ubiegającej się o przyjęcie, pozostałe 30% pozostaje do prywatnej dyspozycji mieszkańca. Dodatkowe informacje można uzyskać w DPS oraz w Miejskim lub Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na zamieszkanie osoby zainteresowanej.
 2. Wysokość średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca ustala Starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym , nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.
 3. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:
  • małżonek, zstępni przed wstępnymi
  • jeżeli osoba ubiegająca się o przyjęcie do DPS nie ma nikogo bliskiego, lub dochody osób zobowiązanych do odpłatności są niskie, obowiązek opłaty przechodzi na gminę.
 4. Z dniem 1 marca 2024 koszt utrzymania w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu wynosi 6 364,00 zł.
 5. Konto do dokonywania płatności za pobyt:
 6. Getin Noble Bank S.A. 
  27 1560 1140 2005 2970 3000 0009