Dostosuj:

Jak zamieszkać w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”:
1. Prawo do zamieszkania w naszym Domu przysługuje osobie wymagającej stałej, całodobowej opieki, która nie może samodzielnie funkcjonować w swoim środowisku rodzinnym, której w życiu codziennym nie można zapewnić niezbędnej pomocy i opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności.

2. Starania o zamieszkaniu w naszym Domu należy rozpocząć od wizyty w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca pobytu osoby ubiegającej się i złożenia pisemnego wniosku. Wniosek winien zawierać prośbę o skierowanie osoby do Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu.
3. Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek osoby zainteresowanej przeprowadza wywiad środowiskowy oraz zbiera niezbędną do tego celu dokumentację. Po przygotowaniu dokumentacji kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej wydaje decyzję o skierowaniu do DPS i ustala odpłatność za pobyt.
4. W przypadku otrzymania z Ośrodka Pomocy Społecznej odmownej decyzji, osobie przysługuje prawo odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji odmownej.
5. Mieszkaniec opłaca pobyt w Domu w wysokości 70% swojego dochodu i nie więcej niż pełny koszt utrzymania. Szczegóły dotyczące zasad odpłatności w DPS opisano w zakładce Koszt pobytu.
6. Skompletowana dokumentacja trafia do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, gdzie po rozpatrzeniu zostaje wydana decyzja o umieszczeniu osoby w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu i akta zostają przekazane  do naszego Domu.
7. W chwili posiadania wolnego miejsca Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” zaprasza osobę do zamieszkania. W zaproszeniu podaje termin przyjęcia oraz wykaz niezbędnych dokumentów i potrzebnych rzeczy, które osoba winna ze sobą zabrać.